ประวัติความเป็นมา (Histories)

          โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2531 ในนาม “ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สาขาตำบลท่าอิบุญ“โดยมีนายบัญญัติ  สืบสายอ่อน ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ในขณะนั้นรักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่ มีนักเรียนเริ่มแรก จำนวน 78 คน ได้อาศัยสถานที่หอประชุมโรงเรียนบ้านวังมลเป็นที่ทำการ

1 กรกฎาคม พ.ศ.2531

           กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม 5 กันยายน พ.ศ.2531ย้ายมาที่อาคารเรียนชั่วคราว ชลประทานฝ่ายศรีจันทร์ด้วยการสนับสนุนของนายปัญจะ เกสรทอง อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น  และนายเย็น เปรมพลอย ประธานคณะกรรมการสภาตำบลท่าอิบุญเสนอขอที่ดินจากกรมชลประทาน ซึ่งมีเนื้อที่ 29 ไร่เศษ เพื่อจัดตั้งเป็นที่ทำการของโรงเรียน

30 กันยายน พ.ศ. 2531

          ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

“ทั้งนี้กรมสามัญ ศึกษาได้อนุมัติให้ต่อท้ายชื่อโรงเรียนด้วยคำว่า “ รัชมังคลาภิเษก

“เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชได้ยืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในอดีต

           พันธกิจ

  1.  จัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้พัฒนาตามศักยภาพของตัวเอง

  2. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองจนมีศักยภาพและสมรรถภาพเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ

วิสัยทัศน์

เทิดทูนสถาบัน น้อมนำศาสตร์พระราชา

สืบสานพระราชปณิธาน สนองงานพระราชดำริ

สถานศึกษาและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

พัฒนาส่งเสริมการเรียนรวม

คำขวัญของโรงเรียน

รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาของโรงเรียน

 ปัญฺญวา พุทธิสมฺปนฺโน 

ผู้มีปัญญา ถึงพร้อมด้วยความรู้

สีประจำโรงเรียน

“ น้ำเงิน – เหลือง ”