ข้อมูลโรงเรียน (Data)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1067380594

รหัส Smis 8 หลัก : 67022005

รหัส Obec 6 หลัก : 380594

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Seejanwittakhom Ratchamangkalapisak

ที่อยู่ : หมู่ที่  2 บ้านวังมล

ตำบล : ท่าอิบุญ

อำเภอ : หล่มสัก

จังหวัด : เพชรบูรณ์

รหัสไปรษณีย์ : 67110

โทรศัพท์ : 056-029847

เว็บไซต์โรงเรียน : www.seejan.ac.th

อีเมล์ : Pormatrix@seejan.ac.th

Facebook : โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2531

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สหวิทยาเขตหล่มเก่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าอิบุญ

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 77 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:219:20 น.)