หน้าแรก

หน้าแรก

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำโดย ดร.รมณี เหลี่ยมแสง ผู้อํานวยการโรงเรียน นายอักษร ดีไสว รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนานําเสนอผลงานทางวิชาการ สืบสานพระบรมราโชบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจําปีการศึกษา 2566 ระหว่าวันที่ 4-7 มีนาคม 2567 ณ อุบลฮอลล์ โรงแรมเซ็นทารา อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีนายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงาน มีการประกวด ผู้บริหารและครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก / Best practice ประเภทโรงเรียน ด้านบริหาร จัดการศึกษา / Best practice ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา / Best practice ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ Active learning / Best pratice ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมทักษะอาชีพ และ Best practice นักเรียนประเภทโครงงานอาชีพ
ประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567 เวลา 8:30-16:30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เอกสารหลักฐานเช็คตามประกาศในโพสต์นี้ได้เลยครับ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-25 พ.ย. 2567

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนคนดีศรีสังคม โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

    ดร.รมณี เหลี่ยมแสง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

     นายอักษร  ดีไสว

E – Service

Social Network

กลุ่มสาระการเรียนรู้

หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว/กิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2531

“ทั้งนี้กรมสามัญ ศึกษาได้อนุมัติให้ต่อท้ายชื่อโรงเรียนด้วยคำว่า “ รัชมังคลาภิเษก “เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชได้ยืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในอดีต