หน้าแรก

หน้าแรก

การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-25 พ.ย. 2567

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนคนดีศรีสังคม โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

    ดร.รมณี เหลี่ยมแสง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

     นายอักษร  ดีไสว

E – Service

Social Network

กลุ่มสาระการเรียนรู้

หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว/กิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2531

“ทั้งนี้กรมสามัญ ศึกษาได้อนุมัติให้ต่อท้ายชื่อโรงเรียนด้วยคำว่า “ รัชมังคลาภิเษก “เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชได้ยืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในอดีต