ประกาศโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่อง ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

ประกาศโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่อง ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร