กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่น

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ณ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก

นางลำดวน นักดนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก คณะครูและนักเรียน กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล