การเปิดเผยข้อมูล(OIT) ปี 2563

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

[O1] โครงสร้างองค์กร

[O2] ข้อมูลผู้บริหาร

[O4] แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

[O5] ข้อมูลการติดต่อ

[O7] ข่าวประชาสัมพันธ์

[O8] Q&A (คำถาม/คำตอบ)

[O10] แผนปฏิบัติการประจำปี

[O11] รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

[O12] รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

[O18] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[O19] รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

[O20] รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[O22] ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

[O24] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

[O25] นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

[O26] การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

[O29] แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O30] ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O31] ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

[O32] ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

[O33] การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[O35] การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

[O37] การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

[O38] การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

[O41] รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

[O42] มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

[O43] การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน