การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ปี 2565 (ตัวอย่าง)

> ข้อมูลพื้นฐาน

 

> การประชาสัมพันธ์

 

> การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

> การดำเนินงาน

 

> การปฏิบัติงาน

 

> การให้บริการ

 

> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

 

> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

> การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

> การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

 

> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

> แผนป้องกันการทุจริต

 

> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน