กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

                             

 นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์                 นางสาวอนุสรา  มะลิ                   นายเจษฎากร  สร้อยมี             นางสาวกรชนะภัรส์ พรมมา

 ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ                         ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย                               ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง                            ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง