กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรทนา  คงแท้

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

           

    นายศันสนะ  มูลทาดี                   นางสาวพรรณิกา  แก้วเบ้า

                                                                       ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ                        ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง