กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอินคำ  คำสองสี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ