จดหมายข่าวฉบับที่ 25 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช